โครงการเงินกู้สวัสดิการเพื่อการลงทุนประกอบอาชีพธุรกิจรายย่อย

ตั้งแต่ 1 มิถุนายน ถึง 31 ธันวาคม 2560

 

หลักเกณฑ์การขอกู้มีดังนี้

1. อนุมัติวงเงินให้กู้ได้ไม่เกิน 100,000 บาท

2. อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ 5 ต่อปี ผ่อนชำระไม่เกิน 50 งวด (ไม่มีเงินเฉลี่ยคืน)

3. ใช้หุ้นของผู้กู้ค้ำประกัน (95% ของค่าหุ้น) หรือสมาชิกค้ำประกันอย่างน้อย 1 ราย

4. เงินเหลือใช้จ่ายหลังจากหักชำระค่าหุ้นและหนี้ทุกประเภทแล้ว ไม่ต่ำกว่า 2,000 บาท

5. ผู้ขอกู้ต้องแนบโครงการลงทุนประกอบอาชีพ หรือสำเนาสัญญา ธุรกิจแฟรนไชส์ พร้อมรูปถ่ายของผลิตภัณฑ์ และสถานที่ดำเนินกิจการ และรับรองสำเนาถูกต้อง

6. เมื่อสมาชิกยื่นคำขอกู้พร้อมเอกสารหลักฐานถูกต้อง ครบถ้วนแล้ว คณะอนุกรรมการเงินกู้จะพิจารณาอนุมัติเป็นรายๆไป

7. ระยะเวลาการให้กู้ตามโครงการเริ่มตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2560 ถึง 31 ธันวาคม 2560

8. หากสหกรณ์ตรวจสอบพบว่าสมาชิกท่านใดแจ้งข้อมูลเท็จ จะถูกตัดสิทธิ์ในการรับสวัสดิการด้านอื่นๆ ด้วย

 

ขั้นตอนการทําโครงการ มีดังนี้

1. ชื่อโครงการ ต้องเป็นชื่อที่เหมาะสม ชัดเจน ดึงดูดความสนใจ และเฉพาะเจาะจงว่าจะทำอะไร

2. หลักการและเหตุผล เป็นการแสดงถึงปัญหาความจำเป็นผู้เขียนโครงการต้องพยายามหาเหตุผลต่างๆ เพื่อแสดงให้ผู้พิจารณาโครงการเห็นความจำเป็น และความสำคัญของโครงการ เพื่อที่จะสนับสนุนต่อไป

3. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย เป็นการแสดงถึงความต้องการที่จะกระทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง การเขียนวัตถุประสงค์ ต้องเขียนให้ตรงกับปัญหาว่าระบุไว้เพื่อแสดงให้เห็นถึงจุดมุ่งหมายที่จะแก้ปัญหานั้นๆ และต้องกำหนดวัตถุประสงค์ในสิ่งที่เป็นไปได้ สามารถวัดได้

4. วิธีดำเนินการ แสดงขั้นตอนภารกิจที่จะต้องทำให้การดำเนินงานตามโครงการและระยะเวลาในการปฏิบัติแต่ละขั้นตอน เพื่อเป็นแนวทางในการพิจารณาความเป็นไปได้ของโครงการ

5. ระยะเวลาและสถานที่ดำเนินการ เป็นการระบุเวลาที่เริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการและสถานที่ ที่จะทำโครงการเพื่อสะดวกในการพิจารณาและติดตามผลของโครงการ

6. งบประมาณ แสดงยอดรวมงบประมาณทั้งหมดที่ใช้ในการดำเนินโครงการแหล่งที่มาและแยกรายละเอียดค่าใช้จ่ายที่ชัดเจนว่าเป็นค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง

7. ผู้รับผิดชอบโครงการ ต้องระบุชื่อผู้ที่ทำโครงการ

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ เป็นการระบุประโยชน์ที่คิดว่าจะได้จากความสำเร็จเมื่อสิ้นสุดโครงการ เป็นการระบุว่าใครจะได้รับผลประโยชน์และผลกระทบหรือมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องอะไรทั้งเชิงคุณภาพและปริมาณและต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์

9. การประเมินผลโครงการ  เป็นการระบุว่าหากได้มีการดำเนินโครงการแล้ว จะมีการติดตามดูผลได้อย่างไร เมื่อใด

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายสินเชื่อ 1 

02-622-1603-7 ต่อ 20-25 

 

อ่าน 12358 ครั้ง