สหกรณ์ขยายวงเงินกู้สามัญเป็น 2,200,000 บาท

เริ่มตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2560 เป็นต้นไป

หลักเกณฑ์การขอกู้มีดังนี้

  1. วงเงินให้กู้ไม่เกิน 2.2 ล้านบาท

  2. เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ ปค. 20 ปีขึ้นไป และส่งค่าหุ้นรายเดือน มาแล้วไม่น้อยกว่า 241 งวด

  3. อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ 6.5 ต่อปี ผ่อนชำระไม่เกิน 180 งวด                 

  4. สมาชิกค้ำประกันอย่างน้อย 4 คน

  5. สมาชิก 1 คน จะค้ำประกันสมาชิกผู้กู้ได้ไม่เกิน 4 คน

  6. เงินเหลือใช้จ่ายหลังจากหักชำระค่าหุ้นและหนี้ทุกประเภทแล้ว ต้องไม่ต่ำกว่า 2,500.- บาท

 

 

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายสินเชื่อ 1

02-622-1603-7 ต่อ 20-25 

อ่าน 26655 ครั้ง