ระบุรหัสสมาชิก
(ใส่ 0 ด้านหน้าเลขสมาชิกให้ครบ 6 หลัก)
ระบุเลขประจำตัวประชาชน
ระบุวันเดือนปีเกิด

(ววดดปปปป วันที่ 1 หลัก ต้องใส่ 0 ข้างหน้าเสมอ เช่น เกิดวันที่ 7 เดือน 8 ปี 2520 ให้ใส่เป็น 07082520)