คณะอนุกรรมการเงินกู้
  1. นายพูนศักดิ์ วาณิชวิเศษกุล (ประธาน)
  2. นายสุรพล สุวรรณานนท์
  3. นางนงนุช    บุญจรัส 
  4. น.ส.วรงค์กร  พลวัน
  5. นายชัชวาลย์ สกุณาทวงษ์ (เลขานุการ)
   
คณะอนุกรรมการวิชาการและประชาสัมพันธ์
  1. ดร. สุเมธ แสงนิ่มนวล (ประธาน)
  2. นายวิลาศ ชาญกัณฑ์ (รองประธาน)
  3. นายสุรพล สุวรรณานนท์ 
  4. นางนงนุช บุญจรัส
  5. น.ส.สลารีวรรณ  ทัพทวี
  6. นายชัชวาลย์ สกุณาทวงษ์ 
  7. ผู้จัดการ หรือผู้ช่วยผู้จัดการที่ได้รับมอบหมาย
   
  คณะอนุกรรมการอำนวยการ
  1. นายรณภพ เหลืองไพโรจน์ (รองประธานกรรมการ) 
  2. นายศักดิ์ชัย  แตงฮ่อ (รองประธานกรรมการ)
  3. ประธานอนุกรรมการ รวม 3 คณะ
  4. เลขานุการ 
  5. เหรัญญิก
  6. ผู้จัดการ หรือ ผู้ช่วยผู้จัดการ (ที่ได้รับมอบหมาย)
   
คณะอนุกรรมการสวัสดิการ
  1. นายนพวัชร สิงห์ศักดา (ประธาน)
  2. นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ (รองประธาน)
  3. นายธงชัย กิติคุณานนท์ 
  4. นายวิลาศ ชาญกัณฑ์
  5. น.ส.วรงค์กร พลวัน
  6. น.ส.สลารีวรรณ ทัพทวี (เลขานุการ)
  7. ผู้จัดการ หรือ ผู้ช่วยผู้จัดการ (ที่ได้รับมอบหมาย)
   
คณะทำงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
  1. นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม (ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์) ประธาน
  2. นายนพวัชร  สิงห์ศักดา
  3. นายธงชัย  กิติคุณานนท์
  4. นายพูนศักดิ์ วาณิชวิเศษกุล
  5. นายสัญชัย เตชนิมิตรวัช (ผอ.สพท.)
  6. นายศุภลักษณ์ ปรีติเขมรัตน์ (ผอ.ศสป.) เลขานุการ
  7.  ผู้จัดการ หรือ ผู้ช่วยผู้จัดการ (ที่ได้รับมอบหมาย)
   
คณะทำงานพัสดุ
  1. นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์
  2. นางนงนุช บุญจรัส
  3. นายธงชัย กิติคุณานนท์
  4. น.ส.สลารีวรรณ ทัพทวี
  5. นายบวรเดชศิริคูณทอง (ผู้ตรวจสอบกิจการ)
  6. ผู้จัดการ หรือ ผู้ช่วยผู้จัดการ (ที่ได้รับมอบหมาย) 
  7. หัวหน้าฝ่ายบริหารฯ หรือ เจ้าหน้าที่พัสดุ
   
  คณะทำงานติดตามและเร่งรัดหนี้
  1. นายศักดิ์ชัย แตงฮ่อ (ประธาน)
      (รองประธานกรรมการ) 
  2. นายสุรพล สุวรรณานนท์
  3. นายวิลาศ ชาญกัณฑ์
  4. น.ส.วรงค์กร พลวัน
  5. นายชัชวาลย์ สกุณาทวงษ์
 

6. นายสิทธิชาติ มงคลชาติ

  7. ผู้จัดการ หรือ ผู้ช่วยผู้จัดการ (ที่ได้รับมอบหมาย) (เลขานุการ)

 

 

อ่าน 14853 ครั้ง