ประเภทเงินกู้ฉุกเฉินมีรายละเอียด ดังนี้

เงินกู้ฉุกเฉินส่วนกลาง
เงินกู้ฉุกเฉินส่วนภูมิภาค
เงินกู้ฉุกเฉินผ่านระบบ ATM
ขั้นตอนการกดเงินกู้ฉุกเฉิน ATM 

                        


                                     ประเภทเงินกู้สามัญมีรายละเอียด ดังนี้

  เงินกู้สามัญ
เงินกู้สามัญสำหรับพนักงานราชการ
  เงินกู้สามัญเพื่อการศึกษา
เงินกู้สามัญเพื่อเสริมสร้างวิสัยทัศน์แก่สมาชิก
เงินกู้สามัญ เพื่อการลงทุนประกอบอาชีพธุรกิจรายย่อย

 

 
                                      รายละเอียดเงินกู้พิเศษ มีดังนี้

  หลักเกณฑ์การกู้เงินพิเศษ
   


หมายเหตุ

            กรณีโอนเงินเข้าบัญชีผู้กู้โดยตรง ผู้กู้เป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการโอน


 

 

อ่าน 81718 ครั้ง