ข้อบังคับสหกรณ์ พ.ศ.2543 


 ระเบียบว่าด้วยกองทุนสวัสดิการสงเคราะห์สมาชิก


 ระเบียบว่าด้วยการเก็บรักษา ยืม และทำลายเอกสาร


 ระเบียบว่าด้วยการเข้าพักในสัมมนาคาร


 ระเบียบว่าด้วยการจ่ายเงินบำเหน็จสมาชิก


 ระเบียบว่าด้วยการช่วยเหลือผู้ค้ำประกัน


 ระเบียบว่าด้วยการใช้จ่ายเงินทุนสาธารณประโยชน์


 ระเบียบว่าด้วยการประชุม


 ระเบียบว่าด้วยการพัสดุ


 ระเบียบว่าด้วยการรับจ่ายและเก็บรักษาเงิน


 ระเบียบว่าด้วยการสงเคราะห์สมาชิก


 ระเบียบว่าด้วยการสรรหาคณะกรรมการ


 ระเบียบว่าด้วยการสรรหาผู้ตรวจสอบกิจการ


 ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้_พนักงานราชการ 


 ระเบียบว่าด้วยการให้สวัสดิการสมาชิก


 ระเบียบว่าด้วยการให้สหกรณ์อื่นกู้ยืมเงิน


 ระเบียบว่าด้วยการโอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์


 ระเบียบว่าด้วยข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน


 ระเบียบว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน


 ระเบียบว่าด้วยเงินฝากประจำและออมทรัพย์


 ระเบียบว่าด้วยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ


 ระเบียบว่าด้วยทุนเพื่อพัฒนากิจการสหกรณ์


 ระเบียบว่าด้วยทุนส่งเสริมการศึกษา


 ระเบียบว่าด้วยหุ้น


 ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิก 


 

อ่าน 41633 ครั้ง