*** หมายเหตุ การดาวน์โหลดแบบฟอร์มท่านควรติดตั้งโปรแกรม Acrobat Reader ก่อน
       
แบบฟอร์มการชำระเงิน Bill Payment จำนวน ดาวน์โหลด หมายเหตุ
1. แบบฟอร์มใบชำระเงิน Bill Payment 1
       
แบบฟอร์มสวัสดิการสมาชิก จำนวน ดาวน์โหลด หมายเหตุ
1. แบบฟอร์มใบสมัครเข้าเป็นสมาชิก 2 ต้องพิมพ์หน้า-หลังติดกัน
2. แบบฟอร์มสมัครสมาชิกสมทบ  2 ต้องพิมพ์หน้า-หลังติดกัน
3. แบบฟอร์มขอลาออกจากการเป็นสมาชิก 1 -
4. แบบฟอร์มขอเป็นสมาชิกต่อ (สำหรับผู้ที่ขอลาออกจากราชการ, โอนย้ายสังกัด,
เกษียณอายุราชการ)
2 ต้องพิมพ์หน้า-หลังติดกัน
5. แบบฟอร์มขอรับสวัสดิการสมาชิก 2 -
6. แบบฟอร์มขอรับเงินบำเหน็จ 1 -
7. แบบฟอร์มขอรับการสงเคราะห์สมาชิกผู้ประสบภัย 3 -
8. แบบฟอร์มขอเปลี่ยนแปลงค่าหุ้น 1 -
9. แบบฟอร์มหนังสือผู้รับโอนประโยชน์ 2 ต้องพิมพ์หน้า-หลังติดกัน 
10. แบบฟอร์มคำร้องขอรับเงินทุนเรือนหุ้น เงินบำเหน็จสมาชิก 2 -
11. แบบฟอร์มเรียกร้องค่าสินไหม (กรณีมรณกรรม) 5  
12. แบบฟอร์มเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน (กรณีสูญเสียอวัยวะหรือทุพลภาพ) 5  
13. แบบฟอร์มหนังสือยินยอมให้ส่วนราชการหักเงินชำระหนี้
1  
       
แบบฟอร์มเงินฝาก จำนวน ดาวน์โหลด  หมายเหตุ 
1. หนังสือขอเปิดบัญชีเงินฝากประเภททั่วไป, ออมทรัพย์เกษียณสุข,
ออมทรัพย์เกษียณสบาย
1 -
2. หนังสือขอเปิดบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์พอเพียง, ออมทรัพย์เพิ่มทรัพย์ 1 -
3. หนังสือแจ้งความประสงค์โครงการออมทรัพย์จากเงินได้รายเดือน 1 -
4. แบบแจ้งความประสงค์ขอถอนเงินฝาก 1 -
5. หนังสือขอเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์เงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน 1 -
       
แบบฟอร์มเงินกู้ฉุกเฉิน (ทุกประเภท) จำนวน  ดาวน์โหลด หมายเหตุ
1. แบบฟอร์มคำขอกู้เงินฉุกเฉิน (ทุกประเภท) 2  ต้องพิมพ์หน้า-หลังติดกัน
       
แบบฟอร์มเงินกู้สามัญ จำนวน  ดาวน์โหลด หมายเหตุ
*** เอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบการกู้เงินสามัญ 3 เอกสารหลักฐานที่ต้องใช้ประกอบ
การกู้เงินสามัญ
1. แบบฟอร์มคำขอกู้เงินสามัญ 2  ต้องพิมพ์หน้า-หลังติดกัน
2. แบบฟอร์มหนังสือการค้ำประกัน 2  ต้องพิมพ์หน้า-หลังติดกัน
3. แบบฟอร์มหนังสือสัญญาสำหรับเงินกู้สามัญ และหนังสือยินยอมให้หักเงินชำระหนี้ 2  ต้องพิมพ์หน้า-หลังติดกัน
4. แบบฟอร์มขอเปลี่ยนแปลงเงินงวดชำระหนี้เงินกู้ 1 -
5. แบบฟอร์มหนังสือยินยอมให้หักเงินกู้สามัญเพื่อชำระหนี้ 
(ธนาคารออมสินหรือธนาคารอาคารสงเคราะห์)
1 -
6. แบบฟอร์มหนังสือยินยอมให้หักเงินกู้สามัญเพื่อชำะระหนี้
(ชำระเบี้ยประกันชีวิต)
1 -
7. แบบฟอร์มหนังสือยินยอมให้หักเงินกู้สามัญเพื่อชำระหนี้ (อายัด) 1 -

8. แบบฟอร์มใบแถลงสุขภาพ บริษัท กรุงไทย - แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด
(หมายเหตุ พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ)
*** อย่างละ 1 ฉบับ ***

2

ต้องพิมพ์หน้า-หลังติดกัน
     8.1 ตัวอย่าง ใบแถลงสุขภาพ แบบที่ 1 2  
     8.2 ตัวอย่าง ใบแถลงสุขภาพ แบบที่ 2 2  
9. แบบฟอร์มบัตรตัวอย่างลายมือชื่อ 1 -
10. แบบฟอร์มสอบถามการค้ำประกันเงินกู้สามัญ 1 -
       
แบบฟอร์มเงินกู้พิเศษและหลักเกณฑ์ จำนวน ดาวน์โหลด หมายเหตุ 
1. หลักเกณฑ์การกู้เงินพิเศษ 5  -
2. แบบฟอร์มคำขอกู้เงินพิเศษ 2 ต้องพิมพ์หน้า-หลังติดกัน
3. แบบฟอร์มหนังสือให้ความยินยอม 1 -
4. ข้อมูลเบื้องต้นในการขอกู้เงินพิเศษ 2 ต้องพิมพ์หน้า-หลังติดกัน
5. ตารางอัตราการผ่อนชำระเงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์ 2 -
6. หนังสือยินยอมให้ส่วนราชการหักเงินชำระหนี้ 1 -
อ่าน 261652 ครั้ง