คำแนะนำ    คำแนะนำ
     การยื่นคำขอรับสวัสดิการสมาชิกบนเว็บไซต์ 
เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่สมาชิก อาทิเช่น ขอรับ
ทุนการศึกษา ขอรับบำเหน็จสมาชิก 
(กรณีเกษียณอายุราชการ) ขอรับสวัสดิการสมาชิก ได้แก่ การคลอดบุตร
การสมรส ฯ 
ขอรับสวัสิดการสงเคราะห์สมาชิก
ผู้ประสบภัย 
      สหกรณ์ ฯ ได้เปิดระบบการให้บริการสมาชิก
ยื่นคำขอกู้เงินสามัญ Online เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทาง
การติดต่อรับบริการต่าง ๆ ของสมาชิกกับสหกรณ์ ฯ 
ให้สะดวกรวดเร็วขึ้น และสมาชิกสามารถตรวจสอบสถานะคำขอในระบบได้ด้วย

ดูทั้งหมด >    ดูทั้งหมด >
อ่าน 21452 ครั้ง