การก่อตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการปกครอง จำกัด

14 ธันวาคม 2505 
คณะผู้ก่อตั้งสมัยที่ นายชำนาญ ยุวบูรณ์ เป็นอธิบดีกรมการปกครอง มี นายแสวง ศรีมาเสริม หัวหน้ากองการเจ้าหน้าที่ในสมัยนั้น พร้อมด้วยข้าราชการและลูกจ้าง
สังกัดกรมการปกครองได้พิจารณาร่างข้อบังคับสำหรับสหกรณ์ที่จะจัดตั้งขึ้นในเบื้องต้น และได้รวบรวมใบสมัครของผู้ประสงค์จะเข้าเป็นสมาชิก ในขั้นแรกในฐานะผู้เข้าชื่อขอจดทะเบียน
ตั้งสหกรณ์ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2477 


23 มกราคม 2506 
นายทะเบียนสหกรณ์ได้อนุญาตจดทะเบียนตั้งสหกรณ์ชื่อ “ สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมการปกครอง จำกัด” โดยมีสามชิกเริ่มแรก จำนวน 238 คน แสดงความจำนงถือหุ้นรวม
978 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท เป็นเงิน 9,780 บาท เลขทะเบียนสหกรณ์เลขที่ 70/11701 


25 กุมภาพันธ์ 2506 
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 1/1 (ครั้งแรก) โดยมีนายชำนาญ ยุวบูรณ์ เป็นประธานกรรมการและคณะกรรมการรวม 15 คน เพื่อพิจารณาดำเนินการ วางรูปงาน กำหนดนโยบายและมีหนังสือชี้แจงวิธีดำเนินการของสหกรณ์ออมทรัพย์ ฯ 

28 กุมภาพันธ์ 2506 
สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมการปกครอง จำกัด เริ่มประกอบธุรกิจโดยใช้ตึกกรมปกครองเป็นสำนักงานปฏิบัติงาน 

3 มีนาคม 2518 
สหกรณ์ออมทรัพย์ ฯ ได้ทำพิธีเปิดอาคารสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ ฯ เป็นอาคารตึก 4 ชั้น มูลค่า 5 ล้านบาท ตั้งอยู่ที่วังสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นอาคารสำหรับให้บริการ
ด้านที่พัก และเปิดธุรกิจด้านการให้เช่าเป็นสถานที่ฝึกอบรม สัมมนา และการสมรส 


18 ธันวาคม 2532 
สหกรณ์ออมทรัพย์ ฯ ได้ย้ายสำนักงานจากตึกกรมการปกครองมาอยู่ที่สำนักงานใหม่ เลขที่ 68/9-11 ถนนราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร โดยสหกรณ์ออมทรัพย์ ฯ ได้ดำเนินการจัดซื้ออาคาร 6 ชั้น เนื้อที่ 43 ตารางวา ในราคา 9.5 ล้านบาท ใช้เป็นอาคารสำนักงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ ฯ มาถึงปัจจุบัน 

30 เมษายน 2544 
สหกรณ์ออมทรัพย์ ฯ ได้เปลี่ยนชื่อเป็น “สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการปกครอง จำกัด” THE DEPARTMENT OF LOCAL ADMINISTRATION SAVING AND CREDIT COOPERATIVE, LIMITED เนื่องจากในปัจจุบันสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ ฯ มิได้มีเพียงข้าราชการกรมการปกครองแต่เพียงอย่าเดียว แต่มีทั้งข้าราชการบำนาญ และลูกจ้างประจำ
ของกรมการปกครองด้วย

อ่าน 25835 ครั้ง