การรับฝากเงินประเภทออมทรัพย์

เงื่อนไข

 • ผู้ขอเปิดบัญชีเงินฝาก ยื่นหนังสือขอเปิดบัญชีเงินฝากตามแบบของสหกรณ์
 • ผู้ฝากต้องให้ตัวอย่างลายมือชื่อของผู้มีอำนาจในการถอนเงิน
 • ผู้ฝากคนหนึ่งเปิดบัญชีในสหกรณ์กี่บัญชีก็ได้
 • เงินฝากในบัญชีนั้น ยอดคงเหลือต้องไม่ต่ำกว่า 10 บาท
 • ในการเปิดบัญชีเงินฝาก สหกรณ์จะออกสมุดคู่บัญชีเงินฝากเก็บไว้เป็นหลักฐาน
 • การส่งเงินเข้าบัญชีเงินฝากทุกครั้ง ต้องส่งพร้อมใบส่งเงินตามแบบของสหกรณ์

หมายเหตุ

 • สหกรณ์จะคิดดอกเบี้ยให้ตามยอดคงเหลือในแต่ละวัน
 • สหกรณ์คิดดอกเบี้ยให้ปีละครั้ง ในวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี ผู้ฝากยื่นขอรับดอกเบี้ยหรือปรับสมุดบัญชีได้ในวันเปิดทำการ 

การรับฝากเงินประเภทออมทรัพย์พิเศษ

เงื่อนไข

 • ผู้ขอเปิดบัญชีเงินฝาก ยื่นหนังสือขอเปิดบัญชีเงินฝากตามแบบของสหกรณ์
 • ผู้ฝากต้องให้ตัวอย่างลายมือชื่อของผู้มีอำนาจในการถอนเงิน
 • ผู้ฝากคนหนึ่งเปิดบัญชีในสหกรณ์กี่บัญชีก็ได้
 • เงินฝากในบัญชีนั้น ยอดคงเหลือต้องไม่ต่ำกว่า 1,000 บาท
 • ในการเปิดบัญชีเงินฝาก สหกรณ์จะออกสมุดคู่บัญชีเงินฝากเก็บไว้เป็นหลักฐาน
 • การส่งเงินเข้าบัญชีเงินฝากทุกครั้ง ต้องส่งพร้อมใบส่งเงินตามแบบของสหกรณ์
 • การฝากหรือถอนเงินนั้น ต้องฝากหรือถอนครั้งละไม่ต่ำกว่า 1,000 บาท
 • การถอนเงินให้ถอนได้เดือนละหนึ่งครั้ง โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม หากเดือนใดถอนมากกว่าหนึ่งครั้ง สหกรณ์จะคิดค่าธรรมเนียมการถอนในอัตราร้อยละ 1
  ของจำนวนเงินที่ถอน แต่ต้องไม่ต่ำกว่า 300 บาท
 • ผู้ฝากที่ปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษก่อนที่สหกรณ์นำดอกเบี้ยเข้าบัญชีสหกรณ์จะไม่คิดดอกเบี้ยให้

หมายเหตุ

 • สหกรณ์จะคิดดอกเบี้ยให้ตามยอดคงเหลือในแต่ละวัน
 • สหกรณ์คิดดอกเบี้ยทบต้นเป็นเงินฝากให้ทุกวันสิ้นเดือน ผู้ฝากยื่นขอรับดอกเบี้ยหรือปรับสมุดบัญชีได้ในวันเปิดทำการ 

 

ประเภท อัตราดอกเบี้ยต่อปี (%) หมายเหตุ
ออมทรัพย์    2.50 ไม่เสียภาษี
ออมทรัพย์ขวัญถุง 2.50 ไม่เสียภาษี
ออมทรัพย์พิเศษ 3.00 ไม่เสียภาษี
ออมทรัพย์พอเพียง 3.25 หักจากเงินได้รายเดือน
ออมทรัพย์เกษียณสุข 3.75 ไม่เสียภาษี
ออมทรัพย์เกษียณสบาย 3.75 หักจากเงินได้รายเดือน
ออมทรัพย์เพิ่มทรัพย์ 4.50 หักจากเงินได้รายเดือน

 


 การถอนเงิน

 • ถอนเงินสดตั้งแต่ 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) ขึ้นไป กรุณาแจ้งสหกรณ์ฯ ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน
 • ถอนเงินตั้งแต่ 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) ขึ้นไป ดำเนินการดังนี้
  • ทำหนังสือบันทึกขอถอนเงิน
  • สำเนาบัตรข้าราชการ/สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
  • สำเนาสมุดคู่ฝากธนาคาร โทร./แฟกซ์ 0-2622-1604-7 ต่อ 14 ได้รับเงินภายใน 2 วัน หลังจากรับเรื่อง

การฝากเงิน

 • สมาชิกสามารถโอนเงินเข้าบัญชีสหกรณ์ โดยโอนผ่านธนาคาร ดังนี้

คำเตือน

** เมื่อโอนเงินแล้ว กรุณาแฟกซ์สำเนาใบโอนเงิน พร้อมแจ้งลายละเอียดการโอนเงินมาให้สหกรณ์ ฯ ทราบทันที โทร. 0-2622-1603- 7 ต่อ 13, FAX 14

อ่าน 20845 ครั้ง