แบบฟอร์มใบชำระเงิน Bill Payment      

 

หรือโอนเงินเข้าบัญชีสหกรณ์ โดยโอนผ่านธนาคาร ดังนี้

  

** เมื่อโอนเงินแล้ว กรุณาแฟกซ์สำเนาใบโอนเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียดการโอนเงินมาให้สหกรณ์ ฯ ทราบทันที 

 

ขอความร่วมมือชำระค่าเบี้ยประกันชีวิต ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2561

หากพ้นกำหนดระยะเวลา สหกรณ์ฯ จะพิจารณายกเลิกการทำประกันชีวิต

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ฝ่ายสวัสดิการ 02-622-1604-7 ต่อ 11,15

อ่าน 389 ครั้ง