ผลการประกวดบทความ

หัวข้อ... การน้อมนำหลักการทรงงานของในหลวงรัชกาลที่ 9 มาใช้ในงานปกครอง

 

รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

น.ส.เนตรนภา ขัติยศ ที่ทำการปกครองอำเภอจุน จังหวัดพะเยา

 

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

นายสายสิทธิ์ ขุนศรี กองการเจ้าหน้าที่

 

 

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 เงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

นางตรีสุคนธ์ ใจกว้าง ศูนย์บริหารการทะเบียน จังหวัดนครนายก

 

 

รางวัลชมเชย เงินรางวัล 1,000 บาท (โอนเข้าบัญชีขวัญถุง 26 ม.ค. 61) พร้อมเกียรติบัตร

1. นายสมยศ พุ่มน้อย ที่ทำการปกครองจังหวัดอ่างทอง

2. นายเจริญโชค พรหมชุติมา ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร

3. นายประพัฒน์ วงค์ชมภู ที่ทำการปกครองอำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

4. นางปรียาภรณ์ กาญจนวิเศษ ที่ทำการปกครองอำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช

5. นายเสกสรร กลิ่นพูน ที่ทำการปกครองจังหวัดเพชรบูรณ์

6. นายทศพล ยศนันท์ ที่ทำการปกครองจังหวัดอุทัยธานี

7. นางณัฐกานต์ ปานดำ ที่ทำการปกครองอำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี

8. นายพันธยศ จันทร์ผง สำนักการสอบสวนและนิติการ

 

อ่าน 1491 ครั้ง