ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนส่งเสริมการศึกษาสมาชิกและบุตรสมาชิก ประจำปี 2560 (ครั้งที่ 2)

ระดับปริญญาบัณฑิต

ระดับปริญญามหาบัณฑิต

ระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต

และกรณีขอโต้แย้งสิทธิ์  ระดับประถมศึกษา - อาชีวศึกษา

 

โอนเงินเข้าบัญชีสมาชิก วันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม 2560

  


 

(ตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาและได้รับทุนฯ)  

 

(ตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาและได้รับทุนฯ กรณีขอโต้แย้งสิทธิ์) 

 

 (ตรวจสอบรายชื่อผู้ไม่ผ่านการพิจารณา)

 

สมาชิกสามารถตรวจสอบความถูกต้องและโต้แย้งสิทธิ์ได้ ภายในวันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม 2560

(เฉพาะทุนระดับปริญญาบัณฑิต  ระดับปริญญามหาบัณฑิต และระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตเท่านั้น)

หากพ้นกำหนดจะไม่รับพิจารณาใบสมัครขอรับทุนนั้นอีก

ติดต่อสอบถามได้ที่ ฝ่ายสวัสดิการสมาชิก

โทร. 02 6221603 -7 ต่อ 11 หรือ 081-3599272

อ่าน 3029 ครั้ง