เริ่มแล้ววันนี้...

โครงการเงินกู้สวัสดิการเพื่อจัดซื้ออาวุธปืน

หลักเกณฑ์การขอกู้

1. อนุมัติวงเงินให้กู้ตามราคาใบสั่งซื้ออาวุธปืนหรือแคตตาล็อตพร้อมกระสุนไม่เกินวงเงิน 80,000.- บาท

2. กำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ 5.- ต่อปี ผ่อนชำระไม่เกิน 50 งวด (ไม่มีเงินเฉลี่ยคืน)

3. ใช้หุ้นของผู้กู้ค้ำประกัน (95% ของค่าหุ้น) หรือสมาชิกค้ำประกันอย่างน้อย 1 ราย

4. เงินเหลือใช้จ่ายหลังจากหักชำระค่าหุ้นและหนี้ทุกประเภทแล้ว ไม่ต่ำกว่า 2,000.- บาท

5. ผู้ขอกู้ต้องแนบสำเนาใบอนุญาตให้ซื้ออาวุธปืน (ป.3) พร้อมสำเนาใบสั่งซื้ออาวุธปืนหรือแคตตาล็อต

    (จากหน่วยงานสังกัดกรมการปกครอง หน่วยงานราชการที่ให้ข้าราชการสังกัดกรมการปกครองเข้าร่วมโครงการ)

6. สมาชิกยื่นคำขอกู้พร้อมเอกสารหลักฐานถูกต้อง สหกรณ์ฯ อนุมัติพร้อมจ่ายเงินกู้ทันที

7. ระยะเวลาการให้กู้ตามโครงการเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2560 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2561

8. หากสหกรณ์ฯ ตรวจสอบพบว่าสมาชิกท่านใดแจ้งข้อมูลเท็จ จะถูกตัดสิทธิ์ในการรับสวัสดิการด้านอื่นๆ ด้วย

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายสินเชื่อ 1 02-622-1603-7 ต่อ 20-25

อ่าน 8382 ครั้ง