ขอเชิญสมาชิกประกวดบทความ

หัวข้อ... การน้อมนำหลักการทรงงาน (ข้อใดข้อหนึ่ง) ของในหลวงรัชกาลที่ 9 มาใช้ในงานปกครอง 

 

มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมและกระตุ้นให้สมาชิก เกิดแรงบันดาลใจในการปฏิบัติหน้าที่การงาน 

และเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติให้กับสมาชิกที่อธิบาย ถ่ายทอด แนะนำวิธีการทำงานและประสบความสำเร็จจริง 

ในการนำหลักการทรงงานของในหลวงรัชกาลที่ 9 เป็นต้นแบบการทำงาน

 

คุณสมบัติผู้ส่งบทความเข้าประกวด

1. ต้องเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการปกครอง จำกัด

2. คณะกรรมการดำเนินการ ที่ปรึกษา ผู้ตรวจสอบกิจการ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์

    งดเข้าร่วมการประกวด 

 

หลักเกณฑ์

1. บทความเป็นร้อยแก้ว พิมพ์ด้วยอักษร ขนาด 16 ความยาวไม่เกิน 2 หน้า กระดาษ A4  

    มีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับการนำหลักการทรงงาน (ข้อใดข้อหนึ่ง) ของในหลวงรัชการที่ 9 

    นำมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานและประสบความสำเร็จจริง

2. ส่งบทความ (ฉบับจริง) ได้ที่ ฝ่ายการประชุมและสื่อสารองค์กร สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์

    กรมการปกครอง จำกัด 

    เลขที่ 68/9 – 11 ถนนราชบพิธ แขวงวัดราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 

 

ระยะเวลาดำเนินงาน

1. เดือนพฤศจิกายน 2560 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนสมาชิกร่วมส่งบทความ

2. เดือนพฤศจิกายน - 7 ธันวาคม 2560 รับบทความฯ

 

ประกาศผล

ประกาศรายชื่อสมาชิกที่ได้รางวัลในเดือนมกราคม 2561 

 

รางวัล รวม 10 รางวัล

1. รางวัลที่ 1 จำนวน 1 รางวัล ๆ ละ 10,000.- บาท พร้อมเกียรติบัตร

2. รางวัลที่ 2 จำนวน 1 รางวัล ๆ ละ 5,000.- บาท พร้อมเกียรติบัตร

3. รางวัลที่ 3 จำนวน 1 รางวัล ๆ ละ 3,000.- บาท พร้อมเกียรติบัตร

    (รางวัลที่ 1, 2 และ 3 จะเข้ารับรางวัลและเกียรติบัตรกับประธานกรรมการ

    ในวันประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2560 วันเสาร์ที่ 27 มกราคม 2561 ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ โบ๊เบ๊

    โดยสหกรณ์ฯ เป็นผู้รับผิดชอบค่าพาหนะและค่าเช่าที่พัก) 

4. รางวัลชมเชย จำนวน 7 รางวัล ๆ ละ 1,000.- บาท พร้อมเกียรติบัตร 

    (เงินรางวัลโอนเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ขวัญถุง)      

 

ส่งบทความที่ฝ่ายการประชุมและสื่อสารองค์กร สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการปกครอง จำกัด

เลขที่ 68/9-11 ถนนราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 

โทรศัพท์ 0-2622-1604-7 ต่อ 42 (เวลาราชการ)

 

อ่าน 2344 ครั้ง