ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560  เป็นต้นไป

สมาชิกที่ส่งเงินค่าหุ้นรายเดือนเกินกว่าที่ระเบียบสหกรณ์กำหนด

ต้องส่งเงินค่าหุ้นรายเดือนตามอัตราที่กำหนดไว้ในระเบียบสหกรณ์ ฯ

เงินได้รายเดือน 
(บาท)
ถือหุ้นรายเดือน 
(บาท)
ต่ำกว่า 4,000 ถึง 8,000 400
8,001 ถึง 12,000 600
12,001 ถึง 16,000 800
16,001 ถึง 20,000 1,000
20,001 ถึง 24,000 1,300
24,001 ถึง 28,000 1,600
28,001 ขึ้นไป 2,000
อ่าน 5321 ครั้ง