สหกรณ์ขยายวงเงินกู้สามัญใหม่

 

หลักเกณฑ์การขอกู้เงินมีดังนี้ 

1.  เป็นสมาชิก 2 ปีขึ้นไป – 5 ปี กู้ได้ 50 เท่า วงเงินกู้ไม่เกิน 1,000,000 บาท

2.  เป็นสมาชิก 5 ปีขึ้นไป – 10 ปี กู้ได้ 70 เท่า วงเงินกู้ไม่เกิน 1,400,000 บาท

3.  เป็นสมาชิก 10 ปีขึ้นไป – 15 ปี กู้ได้ 90 เท่า วงเงินกู้ไม่เกิน 1,800,000 บาท 

4.  อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ 6.50 ต่อปี ผ่อนชำระไม่เกิน 180 งวด

5.  สมาชิกค้ำประกันอย่างน้อย 3 คน

6.  เงินเหลือใช้จ่ายหลังจากหักชำระค่าหุ้นและหนี้ทุกประเภทแล้ว ต้องไม่ต่ำกว่า 2,500 บาท

*เริ่มตั้งแต่ 17 สิงหาคม 2560 เป็นต้นไป

อ่าน 11189 ครั้ง