ขยายวงเงินกู้ เพื่อเหตุฉุกเฉินผ่านระบบ ATM

 

หลักเกณฑ์การกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉินผ่านระบบ ATM


- กู้ได้ 3 เท่าของเงินได้รายเดือน แต่ไม่เกิน 100,000 บาท ผ่อนชำระไม่เกิน 25 งวด สมาชิกที่จะได้รับเงินกู้นี้ต้องเป็นสมาชิกเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 เดือน และส่งค่าหุ้นรายเดือนแล้วรวม 3 งวด โดยสมาชิกจะต้องทำสัญญากู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉิน เพื่อกำหนดวงเงินกู้ไว้กับสหกรณ์และเปิดบัญชี พร้อมทำบัตร ATM กับธนาคาร ตามที่สหกรณ์กำหนด (ปัจจุบันธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด) เมื่อประสงค์จะใช้สิทธิกู้เงินให้สมาชิกทำรายการกู้กับธนาคาร โดยจะใช้สิทธิกู้ครั้งเดียวเต็มวงเงิน ตามสัญญา หรือกู้บางส่วนเท่าที่ต้องการก็ได้ สหกรณ์จะคิดดอกเบี้ยตามจำนวนเท่าที่สมาชิกทำรายการกู้ (ปัจจุบันอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6.50 ต่อปี)

- กรณีสมาชิกปรับเงินเดือนใหม่ และต้องการเพิ่มวงเงินกู้ฉุกเฉิน (ATM) ให้ส่งสลิปเงินเดือน
มาขอเพิ่มวงเงินกู้ได้

- สมาชิกจะต้องมีเงินเหลือในบัญชีทุกครั้ง เพื่อเป็นค่าธรรมเนียมของธนาคารในการกดเงินครั้งต่อๆไป

- หากสมาชิกทำบัตรหาย เปลี่ยนบัตรใหม่ ให้แฟ็กซ์สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารมายังสหกรณ์ฯ เพื่อเจ้าหน้าที่จะแจ้งเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างบัตรกับระบบให้สมาชิกใหม่

- เมื่อได้รับอนุมัติแล้วสมาชิกจะต้องมีเงินเหลือใช้จ่ายหลังจากชำระค่าหุ้นและหนี้ทุกประเภทแล้ว ไม่ต่ำกว่า 500 บาทสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ฝ่ายสินเชื่อ 2 โทร. 02-622-1604-7 ต่อ 26-28


*เริ่มตั้งแต่ 1 กันยายน 2560 เป็นต้นไป

อ่าน 16116 ครั้ง