สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการปกครอง จำกัด กำหนดมอบทุนส่งเสริมการศึกษา ประจำปี 2560 

เพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนการศึกษาสมาชิกและบุตรสมาชิก 

ยื่นขอรับทุนการศึกษาได้โดยผ่านระบบออนไลน์และทางไปรษณีย์

 

กำหนดเวลาในการเปิดยื่นขอรับทุนการศึกษา

 

1. ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 และระดับอาชีวศึกษา (ปวช.-ปวส.) 

    ยื่นขอรับทุนการศึกษาได้ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 1 พฤษภาคม 2560 ถึง วันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม 2560

 

2. ระดับปริญญาบัณฑิต, ระดับปริญญามหาบัณฑิต และระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต 

    ยื่นขอรับทุนการศึกษาได้ตั้งแต่วันอังคารที่ 1 ถึงวันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม 2560

 

ดาวน์โหลดประกาศฯ           

 

   ดาวน์โหลดใบสมัคร         

 

 

 

               ยื่นทุนออนไลน์                    

 

สมาชิกยื่นขอรับทุนผ่านระบบออนไลน์เสร็จสิ้นแล้ว ระบบจะปรากฎสถานะคำร้องว่า "รอรับเรื่อง"

หากไม่ปรากฎคำว่า "รอรับเรื่อง" กรุณาทำรายการใหม่อีกครั้ง

 

หมายเหตุ

- เมื่อสหกรณ์รับเรื่องแล้ว ระบบจะแจ้งสถานะว่า "รับเรื่องแล้ว (อยู่ระหว่างดำเนินการ)"

- สมาชิกที่ยื่นขอรับทุนผ่านระบบออนไลน์ ต้องพิมพ์แบบฟอร์มคำขอรับทุนออนไลน์เก็บไว้เพื่อเป็นหลักฐานในการตรวจสอบ

- สำหรับสมาชิกที่ยื่นขอรับทุนผ่านทางไปรษณีย์ สหกรณ์จะถือเอาวันและเวลาที่ไปรษณีย์ต้นทางประทับตราเป็นสำคัญ


หากพ้นกำหนดและไม่มีเอกสารหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ

สหกรณ์จะไม่รับพิจารณาใบสมัครขอรับทุนของผู้นั้น

 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
ฝ่ายสวัสดิการสมาชิก  0 2622 1603 - 7 ต่อ 11
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการปกครองจำกัด
68/9-11 ถนนราชบพิธ  แขวงวัดราชบพิธ
เขตพระนคร กทม. 10200

อ่าน 21950 ครั้ง