โครงการเงินกู้สวัสดิการเพื่อเสริมสร้างวิสัยทัศน์

เริ่มตั้งแต่ 1 กันยายน 2559 เป็นต้นไป

          เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์และเป็นสวัสดิการให้สมาชิกได้มีโอกาสไปทัศนศึกษาต่างประเทศ โดยกำหนดหลักเกณฑ์การขอกู้เงินไว้ ดังนี้

          1. วงเงินกู้ = ค่าทัวร์ + pocket money 20,000 บาท แต่ไม่เกิน 75,000 บาท

          2. อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5 ต่อปี ผ่อนชำระไม่เกิน 25 งวด (ไม่มีเฉลี่ยคืน)

          3. ใช้หุ้นของผู้กู้ค้ำประกัน (95% ของค่าหุ้น) หรือสมาชิกค้ำประกันอย่างน้อย 1 คน

          4. เงินเหลือจ่ายหลังจากหักชำระค่าหุ้นและหนี้ทุกประเภทแล้วต้องไม่ต่ำกว่า 2,000 บาท

          5. ต้องแนบสำเนาใบแจ้งหนี้ (Invoice) หรือสำเนาใบเสร็จรับเงินของบริษัททัวร์ พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

              ยกเว้น กรณีสหกรณ์ฯ เป็นผู้จัดการทัศนศึกษาเอง

          6. เมื่อสมาชิกยื่นคำขอกู้พร้อมหลักฐานถูกต้องครบถ้วน สหกรณ์ฯ อนุมัติและจ่ายเงินกู้ทันที

          7. หากสมาชิกแจ้งข้อมูลเป็นเท็จ จะถูกตัดสิทธิ์ในการรับสวัสดิการทุกประเภท

 

          สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ฝ่ายสินเชื่อ 1 โทร 02-622-1604-7 ต่อ 20-25

อ่าน 6106 ครั้ง