ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการปกครอง จำกัด ได้กำหนดมอบทุนส่งเสริมการศึกษา ประจำปี 2559 

เพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนการศึกษาสมาชิกและบุตรสมาชิก สมาชิกสามารถยื่นขอรับทุนการศึกษา

ได้โดยผ่านระบบออนไลน์และทางไปรษณีย์

 

กำหนดเวลาในการเปิดยื่นขอรับทุนการศึกษา

 

1. ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 และระดับอาชีวศึกษา (ปวช.-ปวส.) 

    ยื่นขอรับทุนการศึกษาได้ ตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ 1 พฤษภาคม 2559 หมดเขตวันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน 2559

 

2. ระดับปริญญาบัณฑิต, ระดับปริญญามหาบัณฑิต และระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต 

    ยื่นขอรับทุนการศึกษาได้ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 1 สิงหาคม 2559 หมดเขตวันพุธที่ 31 สิงหาคม 2559

 

ดาวน์โหลดประกาศฯ           

 

   ดาวน์โหลดใบสมัคร         

 

 แบบตอบรับทุนการศึกษาปี 2559 

เงื่อนไขการยื่นแบบตอบรับ 

 

               ยื่นทุนออนไลน์                    

 

 **กรณี สมาชิกยื่นขอรับทุนผ่านระบบออนไลน์สำเร็จนั้น
จะปรากฎสถานะคำร้องว่า "รอรับเรื่อง"
กรุณาตรวจสอบสถานะอีกครั้งนะคะ**

 

หมายเหตุ

สมาชิกที่ยื่นขอรับทุนผ่านระบบออนไลน์ ต้องพิมพ์แบบฟอร์มคำขอรับทุนออนไลน์เก็บไว้เพื่อเป็นหลักฐานในการตรวจสอบ

สำหรับสมาชิกที่ยื่นขอรับทุนผ่านทางไปรษณีย์ สหกรณ์จะถือเอาวันและเวลาที่ไปรษณีย์ต้นทางประทับตราเป็นสำคัญ


หากพ้นกำหนดและไม่มีเอกสารหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ

สหกรณ์จะไม่รับพิจารณาใบสมัครขอรับทุนของผู้นั้น

 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
ฝ่ายสวัสดิการสมาชิก  0 2622 1603 - 7 ต่อ 11
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการปกครองจำกัด
68/9-11 ถนนราชบพิธ  แขวงวัดราชบพิธ
เขตพระนคร กทม. 10200

อ่าน 17642 ครั้ง