รายชื่อผู้รับรางวัลแพ็กเก็จทัวร์

 ประเทศสิงคโปร์ มาเลเซีย (3 วัน 2 คืน)

 

เงื่อนไขการขอรับรางวัล

           1. ผู้โชคดีต้องยืนยันสิทธิ์ในการขอรับรางวัล โดยแจ้งข้อมูลรายละเอียด “ชื่อ – นามสกุล และเบอร์โทรศัพท์” พร้อมส่งหนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน (ก่อนเดินทาง) หรือติดต่อ นางสาวรฐา วิเชียรชิต ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายการประชุมและสื่อสารองค์กร หมายเลขโทรศัพท์ 08 – 5073 – 1073 ภายในวันจันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559

          2. รางวัลนี้ไม่สามารถมอบสิทธิ์หรือเปลี่ยนแปลงของรางวัลเป็นเงินสดได้

          3. หากท่านไม่ติดต่อยืนยันสิทธิ์การขอรับรางวัลในวันเวลาที่กำหนด สหกรณ์จะถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการรับรางวัลดังกล่าว

          4. กรณีประสงค์มีผู้ติดตาม กำหนดให้มีได้เพียง 1 ท่าน โดยผู้ติดตามนั้นต้องชำระค่าใช้จ่ายเต็มคือจำนวน 12,500.- บาท (หนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน)

อ่าน 3745 ครั้ง