ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาประจำปี 2558
สำหรับบุตรของสมาชิก ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับอาชีวศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ปค. จะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของสมาชิก ภายในวันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2558

       

       

 

 

         ติดต่อสอบถาม ได้ที่ จนท. สาลี ฝ่ายสวัสดิการสมาชิก สอ.ปค.

โทร. 02 6221603 -7 ต่อ 11 หรือ 081-3599272 

 

          

 

อ่าน 13812 ครั้ง