ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการปกครอง จำกัด ได้กำหนดมอบทุนส่งเสริมการศึกษา ประจำปี 2558 

เพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนการศึกษาสมาชิกและบุตรสมาชิก  สมาชิกสามารถยื่นขอรับทุนการศึกษาได้

โดยผ่านระบบออนไลน์และทางไปรษณีย์

 

 

ระยะเวลาในการเปิดยื่นขอรับทุนการศึกษา

 

            1.  ระดับประถมศึกษาปีที่ 1  ถึง ระดับอาชีวศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  

ยื่นขอรับทุนการศึกษาได้ เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2558 หมดเขตวันที่ 31 พฤษภาคม 2558 สามารถตรวจสอบรายชื่อ 

  

 

            2.  ระดับปริญญาบัณฑิต, ระดับปริญญามหาบัณฑิต และระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต ยื่นขอรับทุนการศึกษาได้

ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2558  หมดเขตวันที่  31 สิงหาคม 2558

  เอกสารประกอบ

- สำเนาผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1 – 2 ปีการศึกษา 2557 (สำหรับสมาชิกหรือบุตรสมาชิกกำลังศึกษาชั้นปีที่ 1 ให้ใช้วุฒิการศึกษา ม.6 หรือ ปวช.หรือ ปวส.)

- สำเนาใบเสร็จรับเงินหรือสำเนาการลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2558 (สำหรับสมาชิกหรือบุตรสมาชิกกำลังศึกษาชั้นปีที่ 1)

- สำเนาบัญชีธนาคารของสมาชิก (ธ.กรุงเทพ, ธ.กรุงไทย, ธ.กรุงศรีฯ ธ.ทหารไทย หรือ บัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ปค.)

- สำเนาทะเบียนบ้านของบุตรสมาชิก (กรณีไม่ใช่บุตรคนเดิมต่อเนื่อง)

ดาวน์โหลดประกาศฯ           

 

 

   ดาวน์โหลดใบสมัคร         

 

 

              ยื่นทุนออนไลน์                    

 

 **กรณี  สมาชิกยื่นขอรับทุนผ่านระบบออนไลน์สำเร็จนั้น
จะปรากฎสถานะคำร้องว่า "รอรับเรื่อง"
กรุณาตรวจสอบสถานะอีกครั้งนะคะ**

 

            *สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ จะถือเอาวันและเวลาที่ไปรษณีย์ต้นทางประทับตราเป็นสำคัญ

หากพ้นกำหนดสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ จะไม่พิจารณาใบสมัครฯ ดังกล่าว*

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
ฝ่ายสวัสดิการสมาชิก  0 2622 1603 - 7 ต่อ 11
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการปกครองจำกัด
68/9-11 ถนนราชบพิธ  แขวงวัดราชบพิธ
เขตพระนคร กทม. 10200

 

อ่าน 20952 ครั้ง