ประกาศ ณ วันที่ 3 กรกฏาคม 2560
  ประเภท เฉลี่ย หักภาษี
  ออมทรัพย์ 2.50 ไม่หักภาษี
  ออมทรัพย์ขวัญถุง 2.50 ไม่หักภาษี
  ออมทรัพย์พิเศษ

3.00

ไม่หักภาษี
  ออมทรัพย์พอเพียง (หักจากเงินได้รายเดือน) 3.25 ไม่เสียภาษี
  ออมทรัพย์เกษียณสุข 3.75 ไม่เสียภาษี
  ออมทรัพย์เกษียณสบาย (หักจากเงินได้รายเดือน) 3.75 ไม่เสียภาษี
  ออมทรัพย์เพิ่มทรัพย์ (หักจากเงินได้รายเดือน) 4.50 ไม่เสียภาษี

 


 

ประกาศ ณ วันที่ 1 กันยายน 2558
ประเภท (ร้อยละ/ปี)

เงินกู้ฉุกเฉิน

6.50
เงินกู้สามัญแบบสหกรณ์ Normal Rate 6.50
เงินกู้สามัญแบบธนาคาร Flat Rate 6.50
เงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะ 5.50
เงินกู้พิเศษเพื่อลงทุนประกอบอาชีพ ซื้อรถยนต์ 6.50


อ่าน 22298 ครั้ง