หลักเกณฑ์บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ขวัญถุง

 

          คณะกรรมการดำเนินการฯ ชุดที่ 52 ในการประชุมครั้งที่ 11 เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2557 มีมติ

ให้เปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ขวัญถุง บัญชีละ 250.- บาท (สองร้อยห้าสิบบาทถ้วน) เป็นของขวัญมอบให้แก่สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการปกครอง จำกัด ทุกท่าน โดยกำหนดหลักเกณฑ์ไว้ ดังนี้

                          1.ให้เปิดบัญชีเงินฝากในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558

                          2.อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.75 ต่อปี (ไม่เสียภาษี)

               คิดดอกเบี้ยปีละครั้งในวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี

         1.สมาชิกสามารถฝากเงิน – ถอนเงินได้ตลอดเวลา

         2.ให้สหกรณ์จัดส่งสมุดบัญชีให้แก่สมาชิกตั้งแต่วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558 เป็นต้นไป

 

                        และเมื่อสมาชิกได้รับสมุดบัญชีดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว สามารถเขียน ชื่อ – นามสกุล 

เลขสมาชิกของท่านในหน้าสมุดบัญชี หรือนำสมุดบัญชีมาบันทึกรายการที่สหกรณ์ได้ในวันทำการ

 

ฝ่ายออมทรัพย์

โทร. 026221604 – 7  ต่อ 13

อ่าน 4956 ครั้ง