3.75 3.75 3.25 4.50
สมาชิกที่เกษียณอายุราชการ 
หรือข้าราชการสังกัด ปค. 
ที่เกษียณอายุราชการแล้ว
สมัครเป็นสมาชิกสมทบ
สมาชิกหรือสมาชิกสมทบ
อายุ 45 ปีขึ้นไป 
สมาชิกไม่รวมสมาชิกสมทบ สมาชิกไม่รวมสมาชิกสมทบ
- เงินบำเหน็จ และเงินก้อน
ที่ได้รับจาก กบข.เงินบำนาญ
รายเดือน ฯ
- ถอนได้ตลอดเวลา ฯ
- ฝากเงินเท่ากันทุกเดือน 
ไม่ต่ำกว่าเดือนละ1,000 บาท สูงสุดไม่เกินเดือนละ 20,000 บาท
- หักจากเงินเดือนเท่ากันทุกเดือนจำนวนไม่ต่ำกว่า 200 บาท 
สูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท
- หักจากเงินเดือนครึ่งหนึ่งของ
เงินค่าหุ้นที่ส่งอยู่ (จำนวนเงินฝาก
รวมค่าหุ้นรายเดือนต้องเท่ากับ
ค่าหุ้นที่ส่งอยู่)
- จ่ายดอกเบี้ยปีละครั้งทุกวันที่
31 ธ.ค. ของทุกปี
- ดอกเบี้ยทบต้นปีละครั้งทุกวันที่
31 ธ.ค. ของทุกปี
- จ่ายดอกเบี้ยปีละครั้งทุกวันที่
31 ธ.ค. ของทุกปี โดยโอนเข้าบัญชี
ออมทรัพย์ ออมทรัพย์พิเศษ
หรือออมทรัพย์ขวัญถุง ในชื่อบัญชีเดียวกัน

- จ่ายดอกเบี้ยปีละครั้งทุกวันที่ 
31 ธ.ค. ของทุกปี โดยโอนเข้าบัญชี
ออมทรัพย์ ออมทรัพย์พิเศษ
หรือออมทรัพย์ขวัญถุง ในชื่อบัญชีเดียวกัน
- ฝากครบทุก 5 ปี ถอนเงินคืนได้ 
จำนวน 1 ใน 3 ของเงินฝากคงเหลือ ถ้าสมาชิกมีหนี้ต้องนำมาชำระหนี้เท่านั้น

- โดยโอนเข้าบัญชีออมทรัพย์ ออมทรัพย์พิเศษหรือ ออมทรัพย์ขวัญถุง

เสียชีวิตหรือลาออก อายุครบ 60 ปีบริบูรณ์
หรือเกษียณอายุราชการ
60 เดือน  อายุครบ 60 ปีบริบูรณ์
หรือเกษียณอายุราชการ 
- รับเงินสงเคราะห์สมาชิก
ถึงแก่กรรม ตามเงื่อนไข
สูงสุดไม่เกิน 20,000 บาท

- ฝากครบ 5 ปี รับเงินส่งเสริม
การออมจำนวน 1,000 บาท
ส่วนเกิน 5 ปี ให้คิดปีละ
200 บาท

- ฝากครบ 60 เดือนจะได้รับ
ดอกเบี้ยเพิ่มร้อยละ 1
ของยอดเงินฝากคงเหลือ

-

 

อ่าน 12350 ครั้ง