กรุณา Log in เข้าสู่ระบบ | กลับหน้าแรก |
1. เข้าสู่ระบบโดยใช้รหัสสมาชิก(ไม่ต้องไส่เลข 0 ด้านหน้า) และวันเดือนปีเกิดของท่าน (ตัวอย่าง 03122498)
2. เลือกวันเข้าพัก และวันออกจากห้องพัก
3. เลือกห้องพักที่ว่าง
4. ตรวจสอบข้อมูล ข้อตกลงในการจองห้องพักและยืนยันการจองห้องพัก
5. พิมพ์รายการจองห้องพักและวิธีการชำระเงินค่ามัดจำห้อง

กรุณากรอกรหัสสมาชิกเป็นตัวเลขเท่านั้น

กรุณากรอกวันเดือนปีเกิดเป็นตัวเลขเท่านั้น

กรุณากรอกเลขประจำตัวประชาชนเลขประจำตัวประชาชนไม่ถูกต้อง
 สัมมนาคาร สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการปกครอง จำกัด วังสวนสุนันทา ถนนราชสีมา เขตดุสิต กทม. 10100 โทร. 02-668-7527-8, 02-241-2552